Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYTAMY-MAGAZYNY.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu usługobiorcom dostępu do elektronicznych wydań tytułów prasowych, książek i kolekcji (dalej zwanych „Usługami”) przez Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-0012-586, REGON 010304264, kapitał zakładowy 2.311.320,00 zł, opłacony w całości (dalej zwana „Edipresse”). Edipresse udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej bok@edipresse.pl
 2. Usługobiorcami/użytkownikami Serwisu (dalej zwani „Usługobiorcami”) mogą być:

a)        osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b)        osoby prawne,

c)         jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 1. Edipresse umożliwia Usługobiorcom dostęp do elektronicznych wydań tytułów prasowych, książek i kolekcji. Treść elektronicznych wydań tytułów prasowych jest zasadniczo taka sama jak wydań drukowanych z tym zastrzeżeniem, że wydania elektroniczne tytułów prasowych nie będą posiadały przedmiotów dodawanych fizycznie do wydań drukowanych. Mogą się też różnić w zakresie dodatków tematycznych.

§ 2
UMOWA 

 1. Zawarcie umowy  następuje poprzez  złożenie, przez zarejestrowanego Usługobiorcę, zamówienia na wybrany tytuł prasowy i dokonanie zapłaty według cennika Edipresse zamieszczonego na Stronie Internetowej.
 2. Po zawarciu umowy Edipresse przesyła Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.
 3. Płatność może być dokonana przelewem online bądź kartą kredytową, na końcowym etapie składania zamówienia.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany podać prawidłowe i prawdziwe dane przy rejestracji na Stronie Internetowej.
 5. Zarówno Edipresse, jak i Usługobiorca, mają prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy o prenumeratę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wynagrodzenie zapłacone Edipresse przez Usługobiorcę za dostęp do elektronicznych wydań tytułu prasowego za okres przypadający po upływie terminu wypowiedzeniu umowy podlega zwrotowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych: posiadanie przeglądarki internetowej oraz zainstalowanej aplikacji Adobe Reader.
 2. Każde kolejne pobranie elektronicznego wydania danego tytułu prasowego uniemożliwia dostęp do tego samego elektronicznego wydania tytułu prasowego pobranego wcześniej. W przypadku naprzemiennego korzystania z kilku komputerów każde kolejne pobranie elektronicznego wydania danego tytułu prasowego uniemożliwia dostęp do tego samego elektronicznego wydania tytułu prasowego pobranego wcześniej. W konsekwencji nie ma możliwości archiwizowania poszczególnych wydań tytułów prasowych.
 3. Edipresse informuje, że niektóre materiały zamieszczone w tytułach prasowych udostępnianych w ramach Usług mogą charakteryzować się niższą jakością graficzną niż w wydaniach drukowanych.
 4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze serwisu internetowego Czytamy-Magazyny.pl należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie ze serwisu internetowego Czytamy-Magazyny.pl wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Usługobiorcy, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Usługobiorca połączył się ze serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Usługobiorcę przeglądarka oraz system operacyjny itp.
 5. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Edipresse do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca: Edipresse  w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje pliki cookies, narzędzia własne oraz narzędzia firm trzecich, które używane są do:
  - prowadzenia statystyki odwiedzin;
  - pomiaru oglądalności i zachowań użytkowników na stronie;
  - lepszego dopasowania wyświetlanych użytkownikom treści reklamowych;
  - analizy prowadzonych kampanii reklamowych przez Edipresse i jego klientów.
  Wszelkie zbierane dane są zanonimizowane i nie pozwalają na identyfikacje konkretnej osoby. Każdy użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookie z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

§ 4
SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

 1. Z zastrzeżeniem prawa konsumenta do nieudzielenia zgody na wcześniejsze dostarczenie treści cyfrowych, w warunkach powodujących utratę prawa do odstąpienia, w ciągu najdalej 20 minut od opłacenia zamówienia, przesyłamy link, dzięki któremu można pobrać zakupione treści cyfrowe. W tym samym czasie, na koncie Usługobiorcy pojawi się również możliwość czytania zakupionych treści bezpośrednio na stronie internetowej, bez pobierania pliku PDF.
 2. Dostęp do wykupionych pism, zarówno pobranych przez Usługobiorcę, jak i udostępnionych mu na stronie Czytamy-magazyny.pl także jest nieograniczony czasowo.

§ 5
DANE OSOBOWE I DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez Edipresse w celu świadczenia Usług, w zakresie przewidzianym przepisami prawa, jak również objętym zgodą Usługobiorców wyrażoną przy rejestracji w serwisie Czytamy-Magazyny.pl. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Wgląd w dane Usługobiorców oraz ich poprawianie jest możliwe bezpośrednio w serwisie Czytamy-Magazyny.pl. Dane są udostępniane przez Usługobiorcę dobrowolnie. Dane nie będą udostępniane przez Edipresse innym podmiotom.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów składających się na elektroniczne wydania tytułów prasowych wyłącznie w zakresie nieprzekraczającym dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: bok@edipresse.pl, albo listem poleconym na adres siedziby Edipresse.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 3. Edipresse rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Edipresse i przekaże usługodawcy odpowiedź tą samą drogą.
 4. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, prawo do odstąpienia nie przysługuje.
 2. Udzielenie zgody na wcześniejsze rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.

Dla konsumentów, którzy nie udzielili zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, obowiązuje pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone na końcu niniejszego regulaminu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W stosunkach między Edipresse a Usługobiorcami będącymi przedsiębiorcami nie stosuje się postanowień art. 66(1) § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.
 2. Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy Edipresse a Usługobiorcami niebędącymi konsumentami poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Edipresse.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy
(książki i kolekcje)

Prawo odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy
(prenumerata czasopism)

Prawo odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
adres poczty elektronicznej: bok@edipresse.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: Prawo do odstąpienia dotyczy prenumeraty, nie dotyczy jednak samych czasopism, z uwagi na ich szczególny charakter. Dlatego w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany numer/y. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
bok@edipresse.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ….........................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …..................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data ….................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 Regulamin Archiwalny


Copyright Edipresse Polska S.A.
Płatności: